Սեփականություն


Տեղեկություններ հրապարակելիս ընկերությունը առաջնորդվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կանոնակարգ 8/03 «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» 15-րդ հոդվածի պահանջներով։

 

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում